แฟ้มสะสมงานออนไลน์นายอำนาจ  ฤทธิ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

               
                                                               นายธนพัฒน์ สุขอนันต์                
                                                                    รองผู้อำนวยการ     
                                            
                                         ครูศิรานันท์                     ครูนัฐยาดา               ครูยุพา

   

 
        
              ครูยาวีเราะห์       

               
                  ครูกิ่งกาญจน์                          ครูฉลวย                  ครูนลินา                    ครูณิชารีย์
    

 
ครูอัมพร                  ครูรานี                  ครูนฤมล

    
                                            ครูวรรณี                  ครูนูรอัยณี                  ครูสุจินต์ 

  
                            ครูนิลสุดา               ครูชลธิชา               ครูเดชาพล                 ครูวลีรัตน์                                                                 
                                                              ครูจุรีพร                  ครูบุญเพ็ญ 

                                        
                                            ครูกรรณิกา                     คีแกน                    ครูอัสมา

                 

  
                                                           ครูอานีซ๊ะห์               ครูอะลินี             

     
                                                      
                                                           ครูมนัสวิน                ครูกันตนา            
  
           
                   
                  ครูวิชญา

                   
                                                         ครูกัลยา                            ครูสมชาย                             

                                         
                                           ครูอรวรรณ                  ครูวริศรา                        ครูพิชชา
                  
                                
       


     
                                             ครูรัตนา                    ครูกิตติ              ครูกนกกาญจน์

      
      

               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น